Hastanemizin kantin halesi hakkında duyuru
19 Eylül 2019

İLAN

KBÜ KARABÜK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

KBÜ KARABÜK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİNE AİT)  ACİL KISMINDA YER ALAN kısmı Konteynır Kantin veya idarece onaylanması halinde şartı ile seyyar sökülebilen uygulama projesi yapılmak suretiyle 3 Yıl süreyle kiralanması. )

 

 

Sıra No

 

 

İl/ İlçe

 

Mahalle/Köy

 

Cinsi

 

Pafta

 

Ada

 

Parsel

 

Yüzölçümü (m²)

 

Kiralanacak

Alan (m²)

 

Kiralama Amacı

 

Tahmini Kira Bedeli (TL)

 

Geçici Teminat (TL)

 

İHALE

Tarihi

Saati

 

1

Karabük Merkez

 

Yenişehir Mah.

 

Hastane

20-L 1/13

196

 

273

 

35.588,00

 

37,725

 

KANTİN

 

495.200,00 TL.

148.560,00 TL.

 

30/09/2019

 

 

14:00

 

1-   Yukarıda tapu özelliği yazılı taşınmaz malın 37,725 m²’lik kısmının kiralama ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi -İdare Bölümü Toplantı Salonunda toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2-  İhaleye katılacak isteklilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici Teminatın Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimine veya Hastanemizin Karabük Halk Bankası KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye Hesabı TR89 00012 00947 60000 50000 64 nolu İBAN numarasına yatırılarak verilen geçici teminat makbuzunu veya Banka Geçici Teminat Mektubunu (s ü r e s i z) alınması gerekmektedir.

3) İsteklilerin;

a) Türkiye'de tebligat adresi gösterir belge,

b)) Gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası,

c) İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı, (şahıs firması ise kendisi, şirket ise ortaklan)

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Meslek odalarından Kantin - Kafeterya - Büfe işi ile iştigal ettiğine ve gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olduğuna dair Meslek Odası Belgesi (Belge 2019 yılı içinde alınmış olacaktır)

f) İhaleye katılacak istekliler , İlk ilan tarihi itibariyle  geriye dönük 10 (on) yıl içerisinde  Kamu veya Özel sektördebedel içeren bir sözleşme kapsamında 1 yıldan az olmamak üzere Kantin, Kafeterya , Büfe , Çay Ocağı, Büfematik v.b. hizmetleri vermiş olduğuna dair İş Deneyim Belgesini teklif zarfının içinde sunarak

ihale tarih ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3- Taşınmaz malın kiralama işleminden dolayı alınacak her türlü vergi alıcıya aittir.

4-   Kiralama ihalesine ilişkin bilgileri içeren şartnameler KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Satın Alma Biriminden 100,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılması zorunludur.

5-   Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi Telefonları: 0.370 415 80 00 (19 Hat)  Dahili:1148 - 1940

Web adresi:karabukeah.saglik.gov.tr/

       İLAN OLUNUR.