İhale Duyurusu : Kantin ve Otomat (7 Adet Soğuk) Yeri Kiralama İşi
25 Aralık 2023

KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN VE OTOMAT (7 ADET SOĞUK) YERİ KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI

 

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Mahalle/Köy

Yenişehir Mahallesi/ Merkez /KARABÜK

Pafta

20-1 1/13

AdaNo/Sayfa No

196 / 1269

Parsel No / Sıra No

273

Yüzölçümü (m²)

35.588 m²

Kiralama Amacı

 

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait acil servis önü hastane bahçesinde yer alan Ziraat Bankası bankamatiğinin yanında bulunan 37,725 m² halka açık ticari alan ile 7 (yedi) adet soğuk otomat yeri kiralanması işi

Kiralama Süresi

3 Yıl

1(Bir) Yıllık Tahmini Kira Bedeli

2.500.000,00 TL

Geçici Teminat (TL) En az

500.000,00 TL

İhale Tarihi ve Saati

04/01/2024 Perşembe günü saat 14:00

 

1-Müdürlüğümüze bağlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi sınırları içerisinde bulunan, yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. İstekliler ihale için gerekli belgeleri kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olarak sunacaklardır.

2-Gerçek Kişiler

a) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi (2023yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (muhtarlık/nüfus müdürlüğü veya e-devlet) veya T.C. Kimlik Numaralı Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi

c) İkametgah Belgesi

d) Noterden Onaylı İmza Sirküleri

e) Vekaleten katılıyorsa vekaletname ve imza sirküleri

f) Adli Sicil Kaydı Belgesi (İlk ilan tarihinden sonra alınacaktır.)

g) Geçici Teminat(Mektup, Dekont yada Teminat yerine geçen belge)

h)Vergi Borcu olmadığına dair belge (İlk ilan tarihinden sonra alınacaktır.)

ı) İş deneyim belgesi

 

3-Tüzel Kişiler

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi (2023 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

b) Noterden Onaylı İmza Sirküleri (tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri)

c) Şirket adına ihaleye katılacak kişilerin, bu şirketin vekili olduğuna dair Noter Onaylı Vekaletname ve İmza Sirküleri

d) Adli Sicil Kaydı Belgesi (Şirket Ortakları-İlk ilan tarihinden sonra alınacaktır.)

e) Geçici Teminat (Mektup, Dekont yada Teminat yerine geçen belge)

f) Vergi Borcu olmadığına dair belge (İlk ilan tarihinden sonra alınacaktır.)

g) İş Deneyim Belgesi

4- İstekliler ilk tekliflerini ihale dosyaları ile birlikte yazılı olarak sunacaklardır.

5- İhale dosyasındaki belgeleri tam ve eksiksiz olan isteklilerden 2. Teklifler alınmaya başlanacaktır.

6- İsteklilerden ilk teklifleri ile birlikte toplamda en fazla 10 teklif Açık Teklif Usulü alınacak olup, son teklifler (11. Teklif) Kapalı Teklif Usulü alınacaktır. Ancak 10. Tekliften önce tek istekli kalması halinde, ihale komisyonu son teklifi Kapalı Teklif Usulü alarak ihaleyi sonlandırabilir.

7-Bankalarca verilen Teminat Mektupları (süresiz) dışındakiteminatların istekliler tarafından Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Karabük Şubesi TR08 0001 2009 4760 0005 0000 67 İBAN nolu hesabına yatırmaları ve dekontlarını teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.

8-İhaleye katılım için Şartname bedeli 100,00 TL olup; İsteklilerinşartname bedelini Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Karabük Şubesi TR08 0001 2009 4760 0005 0000 67 İBAN nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir. Şartname bedeline ait dekontlarını, ihale gün ve saatine kadar,satın alma birimine mesai saatleri içinde sunarak, ihale dokümanını temin etmelidir.

9-İhaleye katılacak istekliler, İlk ilan tarihi itibariyle geriye dönük 10 (On) yıl içerisinde Kamu ve Özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 1 (bir) yıldan az olmamak üzere Kantin, Kafeterya, Büfe, Çay Ocağı, Büfematikv.b. hizmetleri vermiş olduğuna dair İş Deneyim Belgesini teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.

10-Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11-İhale esnasında yetkilisi bulunmayan ve posta ile gönderilen ihale dosyasındaki teklif aynı zamanda son teklif olarak kabul edilecektir.

12-Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacak olup, yükleniciye 15 gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.

Bilgi için Telefon Numaraları: 0 370 433 31 26 – 0 370 433 33 80

 

                                                                                                      Op. Dr. İsmail KARA

                                                                                                          İl Sağlık Müdürü